Historie

Škola v Semčicích na počátku 16. století nebyla. Tu měly jen obce farní. Někteří mužové, kteří zastávali službu varhanickou, vyučovali též mládež čtení, psaní, počtům a kde varhaníků nebylo, vpravoval se v obtížný úřad učitelský některý ze sousedů, jenž nabyl vzdělání na vojně. Místností školních nebylo, kantor tedy po usedlostech kočoval. V týdnu všechny proběhl, chodilť jen tam, kde učiti dali a takových rodin bylo kupodivu málo. Odměnu svou odnášel si pedagog v pytlíku, neboť lid venkovský platil nejraději tím, co na polích vyrostlo. Pěstitelem mládeže tohoto druhu byl v Semčicích kolem roku 1670 Václav Pácal, jenž užíval zvučného titulu kantora, protože dobrovickému varhaníkovi zpěvem na kruchtě vypomáhal. Za toto celoroční zpívání při kostele měl nepatrný plat od záduší, od lidu za vyučování bral posnopné a koledu. Hlavním zdrojem výživy bylo mu dohazování nevěst. Pácal byl kantorem, ale vyučování bylo mu věcí vedlejší. Děti se učily v Semčicích trvaleji jenom v adventě a postě. Ještě roku 1746 bral domácí kantor 1 zlatý 12 krejcarů platu za zpěv při kostele. Děti ze Semčic, v nebytí kantora v obci, měly sice choditi do Dobrovice, ale pro velikou vzdálenost nechodily nikam. Teprve v roce 1810 zřízena byla v Semčicích řádná škola filiální pro děti ze Semčic, Pěčic a Ctiměřic. Jelikož budovy školní nebylo, vyučovali učitelé zdejší v najatých místnostech obecních domů. V roce 1840 byla škola v jednom baráku č. 20 ihned vedle hřbitovní zdi. Byl to snad nejbídnější barák ve vsi. Měl dvě místnosti, v zadní bydlel vlastník domu, v přední se vyučovalo. Učitelem byl starý 60 ti letý vysloužilec, v té době mohl být učitelem ten, kdo uměl jen trochu číst a psát. Nová školní budova v Semčicích se stavěla v r. 1856, pod dozorem mistra zednického z Kosmonos a dobrovického políra Najmana. Základní kámen položil František Jonáš, obecní policejní komisař. Prvním učitelem byl Matěj Jiránek. Bydlel ve vlastním domku v Ouřecích, odtud do Semčic docházel. Po jeho smrti dostal se na jeho místo Václav Hladík. Ten kromě vyučování hrál také v kostele na varhany a byl zabit bleskem, který do kostela uhodil v r. 1862. Do roku 1875 byla zdejší škola jako jednotřídní. Od roku 1877 se počalo vyučovat ve druhé třídě, která vznikla tím, že se bývalá velká školní světnice přepažila. Potom vznikla v Semčicích třetí třída. Kde vzít pro ni místo. V té době přišla na buben usedlost č. 29, v ní vznikla další třída i byt pro řídícího učitele. Tím byl Václav Vlach, jeho nástupcem se stal František Neumann. Pod jeho vedením již působí na škole řada učitelů. Po něm převzal úřad Čeněk Hořejší. Je zajímavé, že ve funkci učitele a řídícího učitele působil na zdejší škole 46 roků. V obci byl velmi činný. Založil řadu spolků a byl dlouhá léta kronikářem. Je autorem pamětní knihy obce Semčice z roku 1894.

Boj o stavbu nové školy

Začátkem 20. století se stále učilo ve třídách zřízených v bývalých selských staveních, ale bylo jasné, že se takhle už učit nedá. Obecní zastupitelstvo a zástupci "přiškolených" obcí z Pěčic a Ctiměřic nechtěli však o stavbě nové školy slyšet. Semčice a okolní obce byly typicky zemědělské, měly malé příjmy a investice do stavby školy by je přivedly do velkých dluhů, které neměly z čeho splácet. Proto byla stavba školy stále oddalována. V roce 1901 nařídila okresní školní rada stavbu nové školy. Obce se odmítají podřídit pro nedostatek finančních prostředků. Místní školní rada se r. 1904 odvolává k zemské školní. Odvolání je zamítnuto. Je nařízeno postavit školu do roku 1910. V roce 1907 pohrozila okresní školní rada, že provede stavbu sama na útratu obcí. Proto je alespoň v Semčicích v roce 1909 vybrán pozemek pro stavbu školy. Jsou zhotoveny projekty a začíná se navážet materiál na stavbu, se kterou se má začít v roce 1911. Se stavbou nebylo započato, neboť školu chtějí postavit Pěčice. V r. 1914 se odvolávají, ale odvolání je zamítnuto. Vypukla první světová válka a záležitost stavby ustoupila do pozadí. Boj o stavbu nové školy trval 26 let. Konkurz na stavbu z 9 přihlášených firem vyhrála firma arch. Šulce a Jirouška z Mnichova Hradiště, zřejmě asi proto, že byla ochotna provést práci relativně nejlevněji za 560 646 korun. Celkový náklad byl však vysoko překročen proti rozpočtu a stavba tehdy stála 830 097,71 korun. Obce se tímto velmi zadlužily a celé období mezi válkami nebyly schopny dluh zaplatit. Teprve měnovým znehodnocením v druhé světové válce byl dluh zaplacen. Stará škola byla ve veřejné dražbě prodána za 37 tisíc Kč místnímu obchodníkovi, který zde zřídil obchod.

Nová školní budova v Semčicích

Budova nové školy byla slavnostně otevřena 14. srpna 1927. Vyučování probíhalo ve třech třídách obecné školy. Ve čtvrté třídě se vyučováním tří ročníků dokončovala osmiletá školní docházka. Někteří žáci odcházeli po dokončení třetí třídy do měšťanské školy v Dobrovici, kde museli žáci platiti školné. Kromě tříd byla v postranním traktu tělocvična, kterou kromě žactva využívala i tělovýchovná jednota Sokol. Prvním řídícím učitelem semčické školy byl Jaromír KIér. V roce 1939 byla po značném úsilí občanů zřízena v Semčicích měšťanská škola. Jejím ředitelem se stal dobrovický učitel Karel Pošva. Za války byla část školy zabrána pro potřeby vojska. Vyučovalo se v improvizovaných prostorách, např. v místním hostinci. Vyučování ve školní budově začalo opět 22. května 1945, ale čas od času byla škola z hospodářských důvodů uzavřena.

Rozvoj školy v poválečných letech

Důležitým mezníkem v životě školy je rok 1953, kdy se spojuje základní a střední škola a vzniká osmiletá základní škola. Školu v Semčicích navštěvuje v průměru 250 žáků ze Semčic a přilehlých obcí. Prostory školy nestačí, a proto je v roce 1961 přistoupeno k přístavbě křídla školy. Za dva roky nato se začíná vyučovat v dalších dvou třídách, je přistavena třída pro výuku pracovního vyučování, strojovna a malé byty pro učitele. Rovněž je zřízena vlastní školní jídelna pro žáky devítileté školy. Jsou vybaveny pracovny přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky. K vyplnění volného času pro děti je z I. stupně zřízena školní družina. V roce 1976 byla zavedena nová koncepce základního školství. Na základní škole se vyučuje osm let, povinnou školní docházku dokončují žáci na střední škole a učilištích. V tomto roce jsou zrušeny malotřídní školy v Jabkenicích, Žerčicích a Ledcích. Žáci ze Semčic navštěvují Základní školu v Semčicích již od první třídy, škola má v této době kolem 260 žáků. Školu navštěvují žáci ze spádových obcí Pěčice, Ledce, Ujkovice, Žerčice, Ctiměřice, Jabkenice, Charvátce a Chudíře. V osmdesátých letech je stará škola značně zchátralá.

Nevyhovující je lokální topení, proto je zřízeno vytápění ústřední z kotelny VŠUŘ. Je provedena oprava střechy, výměna oken, v dalších letech nová fasáda, takže škola se stává dominantní budovou v obci. Kapacita tříd ve škole nestačí silným populačním ročníkům. I. stupeň základní školy má proto dvě učebny v budově mateřské školy. V roce 1989 až 1993 jsou opraveny i vnitřní prostory školy. Nákladné vytápění z kotelny VŠÚŘ Semčice je nahrazeno vytápěním z plynové kotelny, která je v roce 1995 zřízena v severní části školy. Je zmodernizováno prostředí tříd, vybavením novým nábytkem. Ke zpestření výuky jsou instalována ve třídách videa, třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou. V roce 1996 je zavedena povinná devítiletá docházka, po 20 ti letech je opět v Semčicích devátá třída. Učitelé základní školy jsou jedni z těch, kteří pomáhají budoucím "stavitelům" naší společnosti překonávat první překážky v cestě za vzděláním. Škola v Semčicích během své existence připravila do života tisíce žáků. Ve škole se vystřídaly stovky učitelů a desítka ředitelů. Všichni dali do školy něco osobitého, každý zde prožil část svého života. Ať nám všem zůstanou v paměti jen ty nejkrásnější vzpomínky na léta strávená v lavici nebo za katedrou. Jednou nás všechny bude budoucnost hodnotit za to, co po sobě zanecháme, neboť do schopností člověka patří rozdávat se, dělat něco pro druhé, přinášet radost.

Právní subjektivita

Dnem 1. 1. 2003 vstoupila naše škola do právní subjektivity. Tímto krokem začala škola pod svým jménem "Masarykova základní škola" samostatně hospodařit s finančními prostředky a majetkem a rozhodovat v oblasti pracovně-právních vztahů a v oblasti provozování vedlejší hospodářské činnosti. Zřizovatelem školy je obec Semčice, a tato rozhodla, že v rámci ekonomického využití je vhodné sloučit základní školu se školou mateřskou. Masarykova základní škola tedy od nového roku sdružuje pod jedno vedení tyto součásti:

  1. základní škola
  2. mateřská škola
  3. školní jídelna základní školy
  4. školní družina

Vstupem do právní subjektivity nastaly změny pouze v oblasti hospodářské, na činnost pedagogickou nemá tento krok žádný vliv.

Ve školním roce 2002-2003 byla díky projektu INDOŠ zahájena výuka INFORMATIKY. Naše škola byla vybavena v rámci tohoto projektu sedmi počítači, které našly své místo v nové počítačové učebně. Obrovským přínosem, žáky velmi vítaným, je stálé připojení k INTERNETU.

Od 1. 1. 2006 je oficiální název školy "Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice".

V roce 2007 začala probíhat výuka v základní škole podle školního vzdělávacího plánu „Číst, učit se, růst…“, který byl zpracován pedagogickým sborem podle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT.

V tomto roce byla také zahájena v budově školy postupná výměna dřevěných oken a dveří za plastová.

V mateřské škole byla v 1. 9. 2009 otevřena druhá třída. Kapacita MŠ byla zvýšena na 50 dětí. Třídy základní školy jsou postupně vybavovány novým nábytkem a tabulemi. Ve školním roce 2009/2010 byla zakoupena první interaktivní tabule.

V letech 2007 a 2010 se uskutečnily zahraniční studijní pobyty pro učitele anglického jazyka v rámci programu EU Comenius.

V roce 2011 se škola stala příjemcem dotace ESF v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky tomuto projektu bylo několik dalších učeben školy vybaveno výpočetní technikou a interaktivními tabulemi.

Každý rok během letních prázdnin došlo k výměně několika dalších dřevěných oken za plastová. V roce 2012 byla stržena stará kůlna na nářadí na školním dvoře a byla nahrazena dvěma plechovými sklady. Na přístupové cestě ke škole bylo během prázdnin vybudováno osvětlení.

V roce 2014 získala obec dotaci EU na „Zateplení obvodového pláště a výměnu otvorových výplní“ v budově MŠ. Toto bylo uskutečněno během letních prázdnin a 1. září již děti přišly do „zcela nové“ školky.

I školka je postupně vybavována novým nábytkem, herními prvky, lůžkovinami a hračkami.

O letních prázdninách 2014 byl již nepoužívaný kabinet dílen přebudován na učebnu, ve které se vyučují jazyky. I tato učebna byla vybavena interaktivní tabulí. Na podzim roku 2014 se škola stala partnerem projektu „Dotkněme se budoucnosti.“ V tomto operačním programu šlo o vzdělávání pedagogů v oblasti mobilních technologií.

Taktéž škola obdržela grant v programu EU „Erasmus+“, který umožní 4 pedagogům vyučujícím anglický jazyk celkem osm 14 denních pobytů v anglicky hovořících zemích.

V dalších letech dochází ve škole k výměně staré dlažby na chodbách za novou, chodby jsou vybavovány novým nábytkem.

V roce 2016 bylo zřizovatelem vybudováno osvětlené venkovní víceúčelové sportovní hřiště.

V roce 2019 byla před školou postavena venkovní učebna, stejná byla vybudována na zahradě MŠ.

Škola se zapojuje do projektu ESF Šablony I, II, III