Kariérový poradce

Mgr. Ivana Zíková

Informace pro žáky, kteří ukončili 9 let povinné školní docházky a jejich zákonné zástupce

V 1. pololetí IX. třídy je vyučován předmět VOLBA POVOLÁNÍ v rámci tohoto předmětu mají žáci možnost:

 • konzultovat svá rozhodnutí ohledně budoucího povolání
 • pro výběr povolání volí vhodnou cestu dalšího vzdělávání
 • součástí výuky VP jsou:
  - návštěva IPS ÚP MB
  - návštěva EdukArt – možnosti dalšího vzdělávání v MB
  - návštěvy zástupců středních škol a učilišť na naší škole, prezentace těchto škol

DŮLEŽITÉ:

Přihlášky na SŠ a SOU lze získat:

 • prostřednictvím webu: www.msmt.cz
 • zakoupením ve vybraných papírnictvích
 • ve škole - vyplněnou za poplatek 10Kč/1 kus – tuto možnost preferujeme, vyplňujeme pomocí programu Bakaláři

Přílohy k přihlášce: diplomy ze školní i mimoškolní činnosti

Řádně vyplněné přihlášky předá zákonný zástupce (lze prostřednictvím žáka) ke kontrole třídní učitelce nebo výchovné poradkyni, poté budou potvrzeny ředitelkou školy.

Podle stávající legislativy lze podat 2 přihlášky.

Zákonný zástupce je povinen přihlášku doručit řediteli SŠ popř. SOU v termínu:

 • do 30. 11. - platí pro umělecké střední školy a konzervatoře
 • do 1. 3. - platí pro SŠ, GYMNÁZIA, SOU a OU

Doručení přihlášky: doporučeným dopisem (ponechat si podací lístek) osobně na sekretariát školy (vyžadovat potvrzení o převzetí).